نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
16/03/18   |
بازدید
1,487 بازدید

انتظارات فصل کسر-حدود انتظارات آموزشی در ارزشیابی-تساوی کسرها-مفهوم کسر در ریاضی-تساوی کسرها سوم دبستان-طرح درس جمع و تفریق کسرها-پاورپوینت تساوی کسرها-طرح درس تساوی کسرها

انتظارات فصل کسر

 

درس ها معیار و شاخص های ارزشیابی خیلی خوب خوب قابل قبول نیاز به تلاش

انتظارات فصل کسر
راهبرد حل مسئله کشف الگو
بیان و توصیف الگو(کلامی یا نوشتاری)
ادامه دادن الگو

انتظارات فصل کسر
تبدیل الگو عددی و هندسی به هم

انتظارات فصل کسر
حل مسئله با الگویابی
درس یک شمارش چندتاچندتا
توانایی دسته بندی مختلف
توضیح دادن چگونگی ادامه الگو
استفاده از ماشین حساب برای جمع کردن
درس دو انجام عملیات با ماشین ورودی و خروجی
انجام جمع و تفریق متوالی
شناخت مکعب مستطیل و مربع
کشیدن شکل مکعب روی کاغذ
پیداکردن مکعب مربع و مکعب مستطیل در محیط پیرامونی
درس سه درک ساعت در صبح و بعدازظهر
تبدیل و بیان ساعت در صبح و بعدازظهر
نشان دادن فعالیتهای خود در ساعت صبح و بعدازظهر
توانایی درست کردن مکعب
حل مسئله با ساعت های مختلف
درس چهار شمارش با کمک تقارن
تهیه مکعب با سیب زمینی
کشیدن مکعب روی شیشه یا طلق
کامل کردن شکلها با توجه به تقارن
تهیه اشکال متقارن با کاغذ تا شده
جدول زمانبندی کتاب ریاضی پایه سوم (پیشنهادی)

مهر هفته اول مرور کلاس دوم
هفته دوم تصویر عنوانی فصل اول – راهبرد حل مساله (الگویابی)- شمارش چندتا چندتا
هفته سوم شمارش چندتا چندتا – ماشین ورودی و خروجی – ساعت در بعدازظهر
هفته چهارم ساعت در بعدازظهر – الگوهای متقارن- مرور فصل اول
آبان هفته اول ارزشیابی – تصویر عنوانی فصل دوم – راهبرد حل مساله (الگوسازی)
هفته دوم معرفی عدد هزار- ارزش مکانی
هفته سوم ارزش پول- عددهای تقریبی
هفته چهارم مرور فصل دوم – ارزشیابی- تصویر عنوانی فصل سوم
آذر هفته اول راهبرد حل مساله (رسم شکل)- کسر
هفته دوم کاربرد کسر در اندازه گیری – تساوی کسرها
هفته سوم مقایسه کسر- مرور فصل سوم – ارزشیابی
هفته چهارم تصویر عنوانی فصل چهارم- راهبرد حل مساله (روشهای نمادین) – ضرب
دی هفته اول ضرب- ضرب عددهای یک رقمی – خاصیت های ضرب
هفته دوم خاصیت های ضرب- تقسیم – مرور فصل چهارم
هفته سوم ارزشیابی – تصویر عنوانی فصل پنجم – راهبرد حل مساله (تبدیل مساله به مساله های کوچکتر)
هفته چهارم راهبرد حل مساله – خط، نیم خط و پاره خط- محیط
بهمن هفته اول ارزشیابی نوبت اول – محیط – اندازه سطح
هفته دوم واحد اندازه گیری سطح – مرور فصل پنجم – تصویر عنوانی فصل ششم
هفته سوم راهبرد حل مساله (مساله ساده تر ) – مقایسه عددها
هفته چهارم جمع و تفریق – جمع در جدول ارزش مکانی
اسفند اول تفریق در جدول ارزش مکانی – مرور فصل ششم – ارزشیابی
دوم تصویر عنوانی فصل هفتم-راهبرد حل مساله (حدس و آزمایش) – جدول داده ها
سوم جدول داده ها – احتمال- نمودار دایره ای
چهارم نمودار دایره ای – انتخاب نمودار – مرور فصل هفتم – ارزشیابی
فروردین اول تعطیلات نوروز
دوم تعطیلات نوروز

انتظارات فصل کسر
سوم مرور فصول گذشته
چهارم تصویر عنوانی فصل هشتم – راهبرد حل مساله(حذف حالتهای نامطلوب) – ضرب در ۱۰
اردیبهشت اول ضرب در ۱۰- ضرب یک رقمی در چند رقمی –محاسبه ضرب
دوم محاسبه ضرب – تقسیم باقی مانده – مرور فصل هشتم
سوم مرور فصل ها
چهارم فعالیت های تکمیلی

حدود انتظارات آموزشی در ارزشیابی(فصل اول)

درس ها معیار و شاخص های ارزشیابی خیلی خوب خوب قابل قبول نیاز به تلاش
راهبرد حل مسئله کشف الگو
بیان و توصیف الگو(کلامی یا نوشتاری)
ادامه دادن الگو
تبدیل الگو عددی و هندسی به هم
حل مسئله با الگویابی
درس یک شمارش چندتاچندتا
توانایی دسته بندی مختلف
توضیح دادن چگونگی ادامه الگو
استفاده از ماشین حساب برای جمع کردن
درس دو انجام عملیات با ماشین ورودی و خروجی
انجام جمع و تفریق متوالی
شناخت مکعب مستطیل و مربع
کشیدن شکل مکعب روی کاغذ
پیداکردن مکعب مربع و مکعب مستطیل در محیط پیرامونی
درس سه درک ساعت در صبح و بعدازظهر
تبدیل و بیان ساعت در صبح و بعدازظهر
نشان دادن فعالیتهای خود در ساعت صبح و بعدازظهر
توانایی درست کردن مکعب
حل مسئله با ساعت های مختلف
درس چهار شمارش با کمک تقارن
تهیه مکعب با سیب زمینی
کشیدن مکعب روی شیشه یا طلق
کامل کردن شکلها با توجه به تقارن
تهیه اشکال متقارن با کاغذ تا شده

 

حدود انتظارات آموزشی در ارزشیابی(فصل دوم)

درس ها معیار و شاخص های ارزشیابی خیلی خوب خوب قابل قبول نیاز به تلاش
راهبرد حل مسئله
الگوسازی کشیدن جدول و نوشتن اعداد به طور منظم
بیان نظم به کار رفته در جدول
نوشتن تمام حالت های ممکن
حل مسئله با الگوسازی
درس یک
ارزش مکانی تبدیل شکل، پول، جدول و ارزش مکانی به هم
نوشتن اعداد چهار رقمی به حروف و رقم
تبدیل واحد تومان و ریال به هم
درک بزرگی هزار
گسترده نویسی اعداد چهاررقمی
درس دو
معرفی عدد هزار نمایش عدد هزار با ابزارهای مختلف
ادامه دادن الگویابی ۱۰۰ تایی و ۱۰۰۰تایی
آشنایی مکعب هزار و کامل کردن آن
تشخیص انواع گسترده مکعب
درس سه
ارزش پول مقایسه دو عدد چهار رقمی
به صورت پول – شکل و …
اندازه گیری با متر و سانتیمتر
تبدیل متر و سانتی متر
آشنایی با واحد پول دیگر کشورها
تبدیل پول دیگر کشورها به واحد پول کشور خودمان
آشنایی با کیلومتر و تبدیل آن به متر
درس چهار
اعداد تقریبی تقریب در اعداد چهار رقمی به نزدیک ترین عدد
تقریب اعداد چهار رقمی با حذف رقم
واحد اندازه گیری جرم و تبدیل گرم به کیلوگرم به هم

 

حدود انتظارات آموزشی در ارزشیابی(فصل سوم)

درس ها معیار و شاخص های ارزشیابی خیلی خوب خوب قابل قبول نیاز به تلاش
راهبرد حل مسئله الگوسازی کشیدن شکل مناسب برای مسئله
انجام جمع و تفریق با رسم شکل
حل مسئله با رسم شکل
درس یک
کسر آشنایی با نماد کسر – صورت و مخرج کسر
نوشتن کسر مناسب برا ی شکل ها و محورها
نوشتن کسر تقریبی
کشیدن شکل مناسب برای کسر
درس دو
نمایش دیگری از کسرها بیان کسر در واحد اندازه گیری طول – جرم
بیان کسرهای بزرگتر از واحد
نمایش کسرهای بزرگتر از واحد
نمایش کسرهای بزرگتر از واحد روی محور و شکل
آشنایی با دایره – مرکز دایره- شعاع- قطر دایره
کشیدن دایره با پرگار و ابزارهای مختلف
درس سه
تساوی کسرها نمایش کسرهای مساوی روی شکل و محور
تشخیص کسرهای مساوی
واحد کامل و تساوی آن با یک
آشنایی با زاویه
بیان تعداد زاویه های اشکال هندسی
درس چهار
مقایسه کسر مقایسه کسرها با مخرج یا صورت مساوی
مقایسه کسر با شکل
آشنایی با زاویه راست، و ابزارهای ان (گونیا، شاقول)
زاویه راست در ساعت

 

حدود انتظارات آموزشی در ارزشیابی(فصل چهارم)

درس ها معیار و شاخص های ارزشیابی خیلی خوب خوب قابل قبول نیاز به تلاش
راهبرد حل مسئله
نمادین سازی تبدیل مسئله به صورت نمادین
مجهول یابی و درک مفهوم مجهول
نمادین سازی با رسم شکل
درک تساوی در عبارت های متساوی
حل مسئله با روش نمادین سازی
درس یک
ضرب مفهوم ضرب و دسته های چندتایی
نوشتن تساوی ضرب برای شکل
برقراری ارتباط ضرب و جمع
ضرب با الگویابی و شکل های متقارن
مدل سازی با آجرچینی
درس دو
ضرب اعداد ۱ رقمی بدست آوردن حاصل ضرب با روش های مختلف
ساختن و انجام جدول ضرب (یک عامل ضرب کمتر از ۵)
حل مسئله با ضرب
درس سه
خاصیت های ضرب خاصیت جابجایی ضرب و کاربرد در ضربهای مختلف
خاصیت جابجایی روی محور و شکل
خاصیت پخش پذیری و کاربرد در ضرب های مختلف
خاصیت پخش پذیری روی شکل
حل مسئله با خاصیتهای ضرب
اولویتهای محاسباتی
جدول ضرب

درس چهار
تقسیم مفهوم تقسیم و نماد تقسیم
برقراری ارتباط ضرب و تقسیم
تقسیم روی محور و شکل
حل مسئله با تقسیم
درک خواص مستطیل
(ضلع های مقابل مساوی و موازی هستند)

حدود انتظارات آموزشی در ارزشیابی(فصل پنجم)

درس ها معیار و شاخص های ارزشیابی خیلی خوب خوب قابل قبول نیاز به تلاش
راهبرد حل مسئله
تبدیل مسئله به مسئله کوچکتر درک چند مرحله ای بودن بعضی از مسئله ها
تبدیل مسئله به مسئله کوچکتر
حل مرحله به مرحله مسئله
حل مسئله با راهبرد تبدیل مسئله به مسئله کوچکتر
درس یک
خط، نیم خط و پاره خط تشخیص خط، نیم خط و پاره خط
اندازه گیری پاره خط
نام گذاری و رسم چند ضلعی ها
قطر در چند ضلعی ها
درس دو
محیط درک مفهوم محیط
محاسبه محیط
خط شکسته و خمیده
اندازه گیری طول
کاربرد محاسبه محیط در محیط پیرامونی و حل مسئله

درس سه
اندازه سطح درک مفهوم مساحت
اندازه گیری مساحت با واحدهای متفاوت
مقایسه واحدهای متفاوت اندازه گیری سطح
درک مساحت با تانگرام و در محیط پیرامونی
درس چهار واحد استاندارد در محاسبه سطح
اندازه گیری تقریبی سطح
محاسبه مساحت مربع و مستطیل
کاربرد محاسبه مساحت در محیط پیرامون و حل مسئله

 

حدود انتظارات آموزشی در ارزشیابی(فصل ششم)

درس ها معیار و شاخص های ارزشیابی خیلی خوب خوب قابل قبول نیاز به تلاش
راهبرد حل مسئله
حل مسئله ساده تر ساده کردن با روش های مختلف (اعداد تقریبی)
کشف الگو و نظم مسئله ساده تر و ارتباط با مسئله اصلی
تشخیص نوع عملیات
حل مسئله با راهبرد مسئله ساده تر
درس یک
مقایسه اعداد مقایسه اعداد با روش های مختلف(شکل- رقم – جدول ارزش مکانی)
مقایسه اعداد با حذف رقم
انواع مثلث (متساوی الاضلاع- متساوی الساقین)
محاسبه محیط مربع و مثلث متساوی الاضلاع با فرمول
درس دو جمع و تفریق ۴ رقمی به صورت فرایندی
جمع و تفریق تقریبی و ذهنی (۱۰۰تایی ، ۱۰۰۰ تایی)
کاربرد جمع و تفریق در مسئله
محاسبه محیط چند ضلعی ها با ضرب
درس سه
جمع در جدول ارزش مکانی جمع اعداد ۴ رقمی از سمت راست در جدول
جمع اعداد ۴ رقمی با شکل
جمع اعداد ۴ رقمی بدون شکل و جدول
کاربرد جمع در حل مسئله
درس چهار
تفریق در جدول ارزش مکانی تفریق محاسبه محیط مستطیل با فرمول
تفریق اعداد ۴ رقمی با شکل
تفریق اعداد ۴ رقمی بدون شکل و جدول
کاربرد تفریق در حل مسئله
حدود انتظارات آموزشی در ارزشیابی(فصل هفتم)

درس ها معیار و شاخص های ارزشیابی خیلی خوب خوب قابل قبول نیاز به تلاش
راهبرد حل مسئله
حدس و آزمایش حدس زدن با دلیل و آزمایش حدس خود
نزدیک شدن به جواب در حدس بعدی
حل مسئله با راهبرد حدس و آزمایش
درس یک
جدول داده ها سازمان دهی داده ها در جدول
توصیف و تحلیل داده ها از جدول
ساختن استوانه
پیدا کردن استوانه در محیط پیرامونی
درس دو
احتمال احتمال ریاضی و احتمال تجربی با فعالیت با بازی
ارتباط احتمال و کسر
توصیف احتمال به صورت کلامی
ساختن مخروط
پیدا کردن مخروط در محیط پیرامونی

درس سه
نمودار دایره ای نمایش داده ها روی نمودار دایره ای
تبدیل نمودار ستونی به دایره ای
توصیف و تحلیل نمودار
برش دایره ای در استوانه و مخروط
درس چهار
انتخاب نمودار تبدیل نمودار های مختلف به هم
انتخاب نمودار مناسب
کاربرد نمودار مسئله و محیط پیرامونی

 

حدود انتظارات آموزشی در ارزشیابی(فصل هشتم)

درس ها معیار و شاخص های ارزشیابی خیلی خوب خوب قابل قبول نیاز به تلاش
راهبرد حل مسئله
حذف حالتهای نامطلوب در نظر گرفتن حالتهای مسئله با الگو مرتب سازی
توجه شرایط مسئله و حذف حالتهای نامطلوب
حل مسئله با راهبرد حذف حالتهای نامطلوب
درس یک
ضرب در ۱۰ ضرب در صفر و یک
ضرب اعداد مضارب ۱۰ و ۱۰۰
درس دو
ضرب عددهای یک رقمی و چند رقمی ضرب یک رقمی در چند رقمی با شکل
ضرب تقریبی
کاربرد ضرب یک رقمی در چند رقمی در مسئله
درس سه محاسبه ضرب یک در چند رقمی از سمت چپ با شکل
محاسبه ضرب یک رقمی در چند رقمی از سمت چپ به صورت ذهنی
درس چهار تقسیم با باقی مانده
ارتباط ضرب با تقسیم
الگو آجر چینی
کاربرد تقسیم در حل مسئله و محیط پیرامون

در جریان همه آموزش ها قرار بگیرید
با عضویت در خبرنامه جدیدترین مطالب آموزشی را در ایمیل خود داشته باشید.

  • سبد خریدتان خالی است.
  • 1,225
  • 10,359
  • 75,187
  • 319,152