نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
94/12/28   |
بازدید
4,413 بازدید

انتظارات فصل کسر-حدود انتظارات آموزشي در ارزشيابي-تساوی کسرها-مفهوم کسر در ریاضی-تساوی کسرها سوم دبستان-طرح درس جمع و تفریق کسرها-پاورپوینت تساوی کسرها-طرح درس تساوی کسرها

انتظارات فصل کسر

 

درس ها معيار و شاخص هاي ارزشيابي خيلي خوب خوب قابل قبول نياز به تلاش

انتظارات فصل کسر
راهبرد حل مسئله کشف الگو
بيان و توصيف الگو(کلامي يا نوشتاري)
ادامه دادن الگو

انتظارات فصل کسر
تبديل الگو عددي و هندسي به هم

انتظارات فصل کسر
حل مسئله با الگويابي
درس يک شمارش چندتاچندتا
توانايي دسته بندي مختلف
توضيح دادن چگونگي ادامه الگو
استفاده از ماشين حساب براي جمع کردن
درس دو انجام عمليات با ماشين ورودي و خروجي
انجام جمع و تفريق متوالي
شناخت مکعب مستطيل و مربع
کشيدن شکل مکعب روي کاغذ
پيداکردن مکعب مربع و مکعب مستطيل در محيط پيراموني
درس سه درک ساعت در صبح و بعدازظهر
تبديل و بيان ساعت در صبح و بعدازظهر
نشان دادن فعاليتهاي خود در ساعت صبح و بعدازظهر
توانايي درست کردن مکعب
حل مسئله با ساعت هاي مختلف
درس چهار شمارش با کمک تقارن
تهيه مکعب با سيب زميني
کشيدن مکعب روي شيشه يا طلق
کامل کردن شکلها با توجه به تقارن
تهيه اشکال متقارن با کاغذ تا شده
جدول زمانبندي کتاب رياضي پايه سوم (پيشنهادي)

مهر هفته اول مرور کلاس دوم
هفته دوم تصوير عنواني فصل اول – راهبرد حل مساله (الگويابي)- شمارش چندتا چندتا
هفته سوم شمارش چندتا چندتا – ماشين ورودي و خروجي – ساعت در بعدازظهر
هفته چهارم ساعت در بعدازظهر – الگوهاي متقارن- مرور فصل اول
آبان هفته اول ارزشيابي – تصوير عنواني فصل دوم – راهبرد حل مساله (الگوسازي)
هفته دوم معرفي عدد هزار- ارزش مکاني
هفته سوم ارزش پول- عددهاي تقريبي
هفته چهارم مرور فصل دوم – ارزشيابي- تصوير عنواني فصل سوم
آذر هفته اول راهبرد حل مساله (رسم شکل)- کسر
هفته دوم کاربرد کسر در اندازه گيري – تساوي کسرها
هفته سوم مقايسه کسر- مرور فصل سوم – ارزشيابي
هفته چهارم تصوير عنواني فصل چهارم- راهبرد حل مساله (روشهاي نمادين) – ضرب
دي هفته اول ضرب- ضرب عددهاي يک رقمي – خاصيت هاي ضرب
هفته دوم خاصيت هاي ضرب- تقسيم – مرور فصل چهارم
هفته سوم ارزشيابي – تصوير عنواني فصل پنجم – راهبرد حل مساله (تبديل مساله به مساله هاي کوچکتر)
هفته چهارم راهبرد حل مساله – خط، نيم خط و پاره خط- محيط
بهمن هفته اول ارزشيابي نوبت اول – محيط – اندازه سطح
هفته دوم واحد اندازه گيري سطح – مرور فصل پنجم – تصوير عنواني فصل ششم
هفته سوم راهبرد حل مساله (مساله ساده تر ) – مقايسه عددها
هفته چهارم جمع و تفريق – جمع در جدول ارزش مکاني
اسفند اول تفريق در جدول ارزش مکاني – مرور فصل ششم – ارزشيابي
دوم تصوير عنواني فصل هفتم-راهبرد حل مساله (حدس و آزمايش) – جدول داده ها
سوم جدول داده ها – احتمال- نمودار دايره اي
چهارم نمودار دايره اي – انتخاب نمودار – مرور فصل هفتم – ارزشيابي
فروردين اول تعطيلات نوروز
دوم تعطيلات نوروز

انتظارات فصل کسر
سوم مرور فصول گذشته
چهارم تصوير عنواني فصل هشتم – راهبرد حل مساله(حذف حالتهاي نامطلوب) – ضرب در ۱۰
ارديبهشت اول ضرب در ۱۰- ضرب يک رقمي در چند رقمي –محاسبه ضرب
دوم محاسبه ضرب – تقسيم باقي مانده – مرور فصل هشتم
سوم مرور فصل ها
چهارم فعاليت هاي تکميلي

حدود انتظارات آموزشي در ارزشيابي(فصل اول)

درس ها معيار و شاخص هاي ارزشيابي خيلي خوب خوب قابل قبول نياز به تلاش
راهبرد حل مسئله کشف الگو
بيان و توصيف الگو(کلامي يا نوشتاري)
ادامه دادن الگو
تبديل الگو عددي و هندسي به هم
حل مسئله با الگويابي
درس يک شمارش چندتاچندتا
توانايي دسته بندي مختلف
توضيح دادن چگونگي ادامه الگو
استفاده از ماشين حساب براي جمع کردن
درس دو انجام عمليات با ماشين ورودي و خروجي
انجام جمع و تفريق متوالي
شناخت مکعب مستطيل و مربع
کشيدن شکل مکعب روي کاغذ
پيداکردن مکعب مربع و مکعب مستطيل در محيط پيراموني
درس سه درک ساعت در صبح و بعدازظهر
تبديل و بيان ساعت در صبح و بعدازظهر
نشان دادن فعاليتهاي خود در ساعت صبح و بعدازظهر
توانايي درست کردن مکعب
حل مسئله با ساعت هاي مختلف
درس چهار شمارش با کمک تقارن
تهيه مکعب با سيب زميني
کشيدن مکعب روي شيشه يا طلق
کامل کردن شکلها با توجه به تقارن
تهيه اشکال متقارن با کاغذ تا شده

 

حدود انتظارات آموزشي در ارزشيابي(فصل دوم)

درس ها معيار و شاخص هاي ارزشيابي خيلي خوب خوب قابل قبول نياز به تلاش
راهبرد حل مسئله
الگوسازي کشيدن جدول و نوشتن اعداد به طور منظم
بيان نظم به کار رفته در جدول
نوشتن تمام حالت هاي ممکن
حل مسئله با الگوسازي
درس يک
ارزش مکاني تبديل شکل، پول، جدول و ارزش مکاني به هم
نوشتن اعداد چهار رقمي به حروف و رقم
تبديل واحد تومان و ريال به هم
درک بزرگي هزار
گسترده نويسي اعداد چهاررقمي
درس دو
معرفي عدد هزار نمايش عدد هزار با ابزارهاي مختلف
ادامه دادن الگويابي ۱۰۰ تايي و ۱۰۰۰تايي
آشنايي مکعب هزار و کامل کردن آن
تشخيص انواع گسترده مکعب
درس سه
ارزش پول مقايسه دو عدد چهار رقمي
به صورت پول – شکل و …
اندازه گيري با متر و سانتيمتر
تبديل متر و سانتي متر
آشنايي با واحد پول ديگر کشورها
تبديل پول ديگر کشورها به واحد پول کشور خودمان
آشنايي با کيلومتر و تبديل آن به متر
درس چهار
اعداد تقريبي تقريب در اعداد چهار رقمي به نزديک ترين عدد
تقريب اعداد چهار رقمي با حذف رقم
واحد اندازه گيري جرم و تبديل گرم به کيلوگرم به هم

 

حدود انتظارات آموزشي در ارزشيابي(فصل سوم)

درس ها معيار و شاخص هاي ارزشيابي خيلي خوب خوب قابل قبول نياز به تلاش
راهبرد حل مسئله الگوسازي کشيدن شکل مناسب براي مسئله
انجام جمع و تفريق با رسم شکل
حل مسئله با رسم شکل
درس يک
کسر آشنايي با نماد کسر – صورت و مخرج کسر
نوشتن کسر مناسب برا ي شکل ها و محورها
نوشتن کسر تقريبي
کشيدن شکل مناسب براي کسر
درس دو
نمايش ديگري از کسرها بيان کسر در واحد اندازه گيري طول – جرم
بيان کسرهاي بزرگتر از واحد
نمايش کسرهاي بزرگتر از واحد
نمايش کسرهاي بزرگتر از واحد روي محور و شکل
آشنايي با دايره – مرکز دايره- شعاع- قطر دايره
کشيدن دايره با پرگار و ابزارهاي مختلف
درس سه
تساوي کسرها نمايش کسرهاي مساوي روي شکل و محور
تشخيص کسرهاي مساوي
واحد کامل و تساوي آن با يک
آشنايي با زاويه
بيان تعداد زاويه هاي اشکال هندسي
درس چهار
مقايسه کسر مقايسه کسرها با مخرج يا صورت مساوي
مقايسه کسر با شکل
آشنايي با زاويه راست، و ابزارهاي ان (گونيا، شاقول)
زاويه راست در ساعت

 

حدود انتظارات آموزشي در ارزشيابي(فصل چهارم)

درس ها معيار و شاخص هاي ارزشيابي خيلي خوب خوب قابل قبول نياز به تلاش
راهبرد حل مسئله
نمادين سازي تبديل مسئله به صورت نمادين
مجهول يابي و درک مفهوم مجهول
نمادين سازي با رسم شکل
درک تساوي در عبارت هاي متساوي
حل مسئله با روش نمادين سازي
درس يک
ضرب مفهوم ضرب و دسته هاي چندتايي
نوشتن تساوي ضرب براي شکل
برقراري ارتباط ضرب و جمع
ضرب با الگويابي و شکل هاي متقارن
مدل سازي با آجرچيني
درس دو
ضرب اعداد ۱ رقمي بدست آوردن حاصل ضرب با روش هاي مختلف
ساختن و انجام جدول ضرب (يک عامل ضرب کمتر از ۵)
حل مسئله با ضرب
درس سه
خاصيت هاي ضرب خاصيت جابجايي ضرب و کاربرد در ضربهاي مختلف
خاصيت جابجايي روي محور و شکل
خاصيت پخش پذيري و کاربرد در ضرب هاي مختلف
خاصيت پخش پذيري روي شکل
حل مسئله با خاصيتهاي ضرب
اولويتهاي محاسباتي
جدول ضرب

درس چهار
تقسيم مفهوم تقسيم و نماد تقسيم
برقراري ارتباط ضرب و تقسيم
تقسيم روي محور و شکل
حل مسئله با تقسيم
درک خواص مستطيل
(ضلع هاي مقابل مساوي و موازي هستند)

حدود انتظارات آموزشي در ارزشيابي(فصل پنجم)

درس ها معيار و شاخص هاي ارزشيابي خيلي خوب خوب قابل قبول نياز به تلاش
راهبرد حل مسئله
تبديل مسئله به مسئله کوچکتر درک چند مرحله اي بودن بعضي از مسئله ها
تبديل مسئله به مسئله کوچکتر
حل مرحله به مرحله مسئله
حل مسئله با راهبرد تبديل مسئله به مسئله کوچکتر
درس يک
خط، نيم خط و پاره خط تشخيص خط، نيم خط و پاره خط
اندازه گيري پاره خط
نام گذاري و رسم چند ضلعي ها
قطر در چند ضلعي ها
درس دو
محيط درک مفهوم محيط
محاسبه محيط
خط شکسته و خميده
اندازه گيري طول
کاربرد محاسبه محيط در محيط پيراموني و حل مسئله

درس سه
اندازه سطح درک مفهوم مساحت
اندازه گيري مساحت با واحدهاي متفاوت
مقايسه واحدهاي متفاوت اندازه گيري سطح
درک مساحت با تانگرام و در محيط پيراموني
درس چهار واحد استاندارد در محاسبه سطح
اندازه گيري تقريبي سطح
محاسبه مساحت مربع و مستطيل
کاربرد محاسبه مساحت در محيط پيرامون و حل مسئله

 

حدود انتظارات آموزشي در ارزشيابي(فصل ششم)

درس ها معيار و شاخص هاي ارزشيابي خيلي خوب خوب قابل قبول نياز به تلاش
راهبرد حل مسئله
حل مسئله ساده تر ساده کردن با روش هاي مختلف (اعداد تقريبي)
کشف الگو و نظم مسئله ساده تر و ارتباط با مسئله اصلي
تشخيص نوع عمليات
حل مسئله با راهبرد مسئله ساده تر
درس يک
مقايسه اعداد مقايسه اعداد با روش هاي مختلف(شکل- رقم – جدول ارزش مکاني)
مقايسه اعداد با حذف رقم
انواع مثلث (متساوي الاضلاع- متساوي الساقين)
محاسبه محيط مربع و مثلث متساوي الاضلاع با فرمول
درس دو جمع و تفريق ۴ رقمي به صورت فرايندي
جمع و تفريق تقريبي و ذهني (۱۰۰تايي ، ۱۰۰۰ تايي)
کاربرد جمع و تفريق در مسئله
محاسبه محيط چند ضلعي ها با ضرب
درس سه
جمع در جدول ارزش مکاني جمع اعداد ۴ رقمي از سمت راست در جدول
جمع اعداد ۴ رقمي با شکل
جمع اعداد ۴ رقمي بدون شکل و جدول
کاربرد جمع در حل مسئله
درس چهار
تفريق در جدول ارزش مکاني تفريق محاسبه محيط مستطيل با فرمول
تفريق اعداد ۴ رقمي با شکل
تفريق اعداد ۴ رقمي بدون شکل و جدول
کاربرد تفريق در حل مسئله
حدود انتظارات آموزشي در ارزشيابي(فصل هفتم)

درس ها معيار و شاخص هاي ارزشيابي خيلي خوب خوب قابل قبول نياز به تلاش
راهبرد حل مسئله
حدس و آزمايش حدس زدن با دليل و آزمايش حدس خود
نزديک شدن به جواب در حدس بعدي
حل مسئله با راهبرد حدس و آزمايش
درس يک
جدول داده ها سازمان دهي داده ها در جدول
توصيف و تحليل داده ها از جدول
ساختن استوانه
پيدا کردن استوانه در محيط پيراموني
درس دو
احتمال احتمال رياضي و احتمال تجربي با فعاليت با بازي
ارتباط احتمال و کسر
توصيف احتمال به صورت کلامي
ساختن مخروط
پيدا کردن مخروط در محيط پيراموني

درس سه
نمودار دايره اي نمايش داده ها روي نمودار دايره اي
تبديل نمودار ستوني به دايره اي
توصيف و تحليل نمودار
برش دايره اي در استوانه و مخروط
درس چهار
انتخاب نمودار تبديل نمودار هاي مختلف به هم
انتخاب نمودار مناسب
کاربرد نمودار مسئله و محيط پيراموني

 

حدود انتظارات آموزشي در ارزشيابي(فصل هشتم)

درس ها معيار و شاخص هاي ارزشيابي خيلي خوب خوب قابل قبول نياز به تلاش
راهبرد حل مسئله
حذف حالتهاي نامطلوب در نظر گرفتن حالتهاي مسئله با الگو مرتب سازي
توجه شرايط مسئله و حذف حالتهاي نامطلوب
حل مسئله با راهبرد حذف حالتهاي نامطلوب
درس يک
ضرب در ۱۰ ضرب در صفر و يک
ضرب اعداد مضارب ۱۰ و ۱۰۰
درس دو
ضرب عددهاي يک رقمي و چند رقمي ضرب يک رقمي در چند رقمي با شکل
ضرب تقريبي
کاربرد ضرب يک رقمي در چند رقمي در مسئله
درس سه محاسبه ضرب يک در چند رقمي از سمت چپ با شکل
محاسبه ضرب يک رقمي در چند رقمي از سمت چپ به صورت ذهني
درس چهار تقسيم با باقي مانده
ارتباط ضرب با تقسيم
الگو آجر چيني
کاربرد تقسيم در حل مسئله و محيط پيرامون