نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/14   |
بازدید
156 بازدید

درس فیزیک پایه یازدهم ریاضی فیزیک یکی از دروس پیشرفته در برنامه درسی دبیرستان است که به دانش‌آموزان مفاهیم پیشرفته‌تری از فیزیک را آموزش می‌دهد. این درس به دانش‌آموزان امکان می‌دهد تا مفاهیمی همچون دینامیک، مکانیک کوانتومی، مکانیک موجی، و الکترومغناطیس را به عمق بررسی کنند و به تحلیل مسائل پیچیده‌تر فیزیکی بپردازند.

سوالات امتحانی درس فیزیک پایه یازدهم ریاضی فیزیک به منظور ارزیابی تسلط دانش‌آموزان به مفاهیم پیشرفته‌تر فیزیک و توانایی حل مسائل پیچیده ریاضی طراحی می‌شوند. این سوالات ممکن است شامل موارد زیر باشند:

 

 

نمونه سوالات امتحانی درس فیزیک پایه یازدهم ریاضی فیزیک

۱. جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید

الف. بار الکتریکی در هر نقطه از فضای اطراف خود خاصیتی ایجاد می کند که به آن …………… می گویند

ب.دریک میدان الکتریکی هرگاه بارالکتریکی +q خلاف جهت میدان جابه جا شود پتاسیل الکتریکی این بار ….. می یابد

۲. یک رسانای مخروطی شکل بدون بار را روی یک پایة عایق قرار می دهیم و در این حالت یک میله با بار مثبت را با مخروط تماس می دهیم

 الف. چگونگی توزیع بار روی مخروط را با رسم شکل نشان دهید.

ب. نام مفهوم فیزیکی را که مرتبط با این مطلب است، بنویسید.

 

۳. الف) چرا همهء چراغ های خودرو به طور موازی بسته می شوند ؟

ب) قاعدهء انشعاب را بنویسید. این قاعده بیانی از پایستگی بار است یا پایستگی انرژی؟

پ) چرا از پلاتین در دماسنج مقاومتی استفاده می شود؟

۴.  الف)کدام دسته از مواد فرومغناطیس به آسانی آهن ربا می شوند.مثال ازاین مواد بزنید .

 ب) دوقطبی های مغناطیسی در کدام ماده دارای سمت گیری مشخص و منظمی نیستند؟

پ) کدام دسته از مواد اصلا دوقطبی مغناطیسی ذاتی ندارند؟

 

۵. جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید؟
الف) چگالی سطحی بار در نقاط ………….. سطح جسم رسانای باردار از نقاط دیگر آن بیشتر است.
ب) اگر قطر حلقههای سیم لوله در مقایسه با طول آن، بسیار کوچک و حلقه های آن خیلی به هم نزدیک باشند، به این سیملوله
…………….. گفته می شود.
پ) دو سیم راست و موازی حامل جریانهای ……………، همدیگر را میربایند.
ت) ویژگیهای فیزیکی هر القاگر، توسط ……………… آن تعیین میشود.

 

۶.درستی یا نادرستی جمله های زیر را با حروف (د) یا (ن) مشخص کنید.
الف) برای یک رسانای اهمی جریان به طور مستقیم با ولتاژ کاهش می یابد.
ب) مقاومت ویژه نیم رساناها با افزایش دما افزایش می یابد.
پ) پایستگی بار به قاعده انشعاب جریان می انجامد.
ت) اکسیژن از مواد پارامغناطیس می باشد.

 

 

۷. کدام یک از عبارت های زیر درست و کدامیک نادرست است؟

الف) مواد فرومغناطیس نرم برای ساختن آهنرباهای دائمی مناسب اند.

ب) دو قطبی های مغناطیسی در یک ماده پارامغناطیسی دارای سمت گیری مشخصی و منظمی نیستند.

پ) قطب N مغناطیسی از قطب S مفناطیسی جدا شدنی نیست.

ت) فولاد(آهن به اضافه دو درصد کربن) یک ماده ی فرو مغناطیس سخت است.

 

۸. در هر یک از عبارت های زیر پاسخ درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

الف) راستای میدان مغناطیسی در هر نقطه ( مماس،عمود) بر خط میدان در آن نقطه است.

ب) تراکم میدان مغناطیسی نشانگر ( بزرگی،راستای) میدان مغناطیسی در آن ناحیه است.

پ) ضریب خود القایی سیملوله،با این کمیت نسبت وارون دارد.(سطح حلقه ها-طول سیم لوله)

ت) هر چه شار مغناطیسی در یک پیچه(سریع تر-آهسته تر) تغییر کند،نیروی محرکه ی بزرگتری در آن القاء می شود.

 

۹.الف) بر کدامیک از نامبرده های زیر میدان مغناطیسی ثابت بی اثر است؟( زیر آن ها خط بکشید)

بار الکتریکی متحرک-بار الکتریکی ساکن-آهن ربای دائمی متحرک-آهن ربای دائمی ساکن

ب) کدام یک از وسایل زیر وقتی از آن جریان پیوسته عبور می کند می تواند میدان مغناطیسی یکنواخت ایجاد می کند؟(زیر آن ها خط بکشید)

سیم پیچ در اطراف خود-سیم پیچ در درون خود-سیم پیچ مسطح در درون خود-سیم راست در اطرافش

پ) درست یا نادرست بودن جملات زیر را در جلوی آن ها بنویسید.

۱)ماده فرو مغناطیس نرم بسختی خاصیت آهنربایی را از دست می دهد.

۲) مواد پارامغناطیس فقط در میدانهای مغناطیسی قوی آهنربا می شوند.

۳)مواد فرو مغناطیس نرم بسهولت آهنربا شده و بسهولت هم این خاصیت را از دست می دهند.

۴) در یک ماده فرو مغناطیسی سخت بعد از حذف میدان خاصیت مغناطیسی باقی می ماند.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!