نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/13   |
بازدید
128 بازدید

درس زبان انگلیسی در پایه دوازدهم به عنوان یکی از دروس اصلی و حیاتی در سیستم آموزشی در ایران تدریس می‌شود. این درس، دانش‌آموزان را برای مهارت‌های مکالمه، نوشتار، شنیداری و خوانداری در زبان انگلیسی آماده می‌کند و نیازمندی‌های معرفی شده در کتب درسی و منابع آموزشی مرتبط را پوشش می‌دهد.

امتحانات درس زبان انگلیسی در پایه دوازدهم معمولاً به منظور ارزیابی دانش و توانایی دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف زبان انگلیسی برگزار می‌شود. این امتحانات می‌توانند شامل سوالات متنوعی باشند که به مهارت‌های زبانی مختلف اشاره دارند. در ادامه، نمونه‌ای از سوالات ممکن در امتحان‌های پایه دوازدهم زبان انگلیسی آورده شده است:

 

نمونه سوالات امتحانی درس زبان انگلیسی پایه دوازدهم

 

مجموعه نمونه سوال زبان انگلیسی دوازدهم نوبت اول

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات زبان نوبت اول مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

۱.برای هر یک از ستون A یک تعریف از ستون B انتخاب کنید.( در ستون B یک تعریف اضافی است)

:A

calmly-

distinguished-

demand-

use up-

:B

a.well-known

b.in a quite way

c.to finish something in,especially gradually

e.the amount of a product or service that people want

۲.جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. (یک لغت اصافی است)

Spared no pains – respect – deserve – forgiveness – found

Moms ………..…. respect from their kids, but kids may not show that ………….… for various reasons. Moms ….…………..to raise their children. Kids should treat Mom the way they want to be treated. Honesty and respect are tied together.  You can demonstrate your honesty to your mom by admitting when you make a mistake and asking for

۳.بهترین گزینه را انتخاب کنید.

“۵You should circle the dictionary …….. for the word “provide.

a) strategy

b) elementary

c) diary

d) entry

۴.جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. (یک لغت اصافی است)

later – donate – shares – combination – stand for

Parnia never ……………. her toys with her cousins-

The project will be completed two weeks-

What does IRIB-

The building is a . …………….. of new and old styles-

مجموعه نمونه سوال زبان انگلیسی دوازدهم نوبت دوم

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات زبان نوبت دوم مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

۱.براي هر کلمه مشخص شده از ستون A یک تعریف از ستون B انتخاب کنید. ( در ستون B یک تعریف اضافی است.)

A

۱۷No one can live forever.
۱۸Those sofas convert into bed.
۱۹Mom will forgive me for breaking the vase.
۲۰We’ll need to arrange the chairs around the table.

B

a. to change in form or character

b. to put things in a neat, attractive, or useful order

c. to suddenly decide to do something

d. to stop being angry with someone

e. for all time

۲.جملات ستون A را به دقت بخوانيد و عبارت متناسب با ھر يک از آنھا را از ستون B انتخاب کنيد.( در ستون B يک قسمت اضافی است).

:Column A

He always speaks slowly and calmly-

You soon forget people or things that are no longer visible or present-

Demand for organic food is increasing-

I did not read the introduction and jumped into the next part-

:Column B

a. the amount of a product or servicethat people want

b. to suddenly decide to do something

c. an arrangement in a particular order

d. in a quiet way. e. out of sight, out of mind

e. out of sight, out of mind

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!