نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/05   |
بازدید
224 بازدید

سوالات امتحانی درس ریاضی پنجم دبستان نقش حیاتی در ارزیابی دانش و توانایی‌های دانش‌آموزان بازی می‌کنند. این سوالات به دانش‌آموزان امکان می‌دهند تا در مسائل مختلف ریاضی از جمله اعداد و عملیات ریاضی، هندسه، اعداد اعشاری، و مسائل واقعی مهارت‌های خود را به کار بگیرند.

در این مقاله، ما به ارائه نمونه‌هایی از سوالات امتحانی درس ریاضی پنجم دبستان پرداخته‌ایم. این سوالات به صورت متنوعی از موضوعات ریاضی و با سطوح مختلف سختی تدوین شده‌اند تا به معلمان و دانش‌آموزان کمک کنند تا در تدوین سوالات امتحانی خود موفق باشند.

نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی پنجم دبستان

سوال ۱: اعداد و عملیات ریاضی

الف) یک عدد دو رقمی را انتخاب کنید و اعداد ارقام آن را معکوس کنید. سپس این دو عدد را با هم جمع کنید. نتیجه چقدر است؟

پاسخ: نخست، یک عدد دو رقمی انتخاب می‌کنیم، مثلاً ۴۳. سپس ارقام را معکوس می‌کنیم، بنابراین عدد معکوس ۳۴ خواهد بود. حالا این دو عدد را با هم جمع می‌کنیم:

۴۳ + ۳۴ = ۷۷

ب) یک معادله را حل کنید: ۲x + 5 = 15

پاسخ: برای حل این معادله، ابتدا از هر دو طرف معادله ۵ را کم می‌کنیم تا x به تنها روی یک طرف بماند:

۲x + 5 – 5 = 15 – 5 2x = 10

سپس برای یافتن مقدار x، عدد ۲ را از هر دو طرف معادله تقسیم می‌کنیم:

(۲x) / 2 = 10 / 2 x = 5

پس x برابر با ۵ است.

سوال ۲: هندسه

الف) یک مستطیل با طول ۸ سانتیمتر و عرض ۴ سانتیمتر داریم. محیط و مساحت این مستطیل چقدر است؟

پاسخ: برای محیط مستطیل، می‌توانیم از فرمول P = 2(l + w) استفاده کنیم، که در آن P نشان‌دهنده محیط، l طول، و w عرض مستطیل است:

P = 2(8 + 4) = 2(12) = 24 سانتیمتر

برای مساحت مستطیل، از فرمول A = l × w استفاده می‌کنیم:

A = 8 × ۴ = ۳۲ سانتیمتر مربع

ب) یک مثلث متساوی‌الساقی داریم که دو ضلع برابر با ۶ سانتیمتر و زاویه‌ی بین این دو ضلع ۶۰ درجه است. مساحت این مثلث چقدر است؟

پاسخ: برای مساحت مثلث، از فرمول A = (1/2) × a × b × sin(C) استفاده می‌کنیم، که در آن A نشان‌دهنده مساحت، a و b ضلع‌های مثلث، و C زاویه‌ی بین این دو ضلع است. در اینجا:

A = (1/2) × ۶ × ۶ × sin(60°) = (۱/۲) × ۶ × ۶ × (√۳/۲) = ۱۸√۳ سانتیمتر مربع

سوال ۳: اعداد اعشاری

الف) یک عدد اعشاری با یک رقم معنی‌دار بعد از نقطه داریم. اگر این عدد با ۵ ضرب شود، چه مقداری خواهیم داشت؟

پاسخ: اگر عدد اعشاری ما با ۵ ضرب شود، نقطه دسیمال به یک مکان به راست جابجا می‌شود. بنابراین، مقدار نهایی برابر با یک دهم عدد اول خواهد بود.

ب) یک دستیار در یک رستوران، صبح، ۱/۴ از سفارشات را نوشابه‌ها و ۲/۵ را غذاها ثبت می‌کند. چه مقدار از سفارشات به سفره‌های آشپزخانه‌ی رستوران می‌رود؟

پاسخ: برای محاسبه مقدار سفارشاتی که به سفره‌های آشپزخانه‌ی رستوران می‌رود، از فرمول (۱ – نسبت سفارشات نوشابه) × (۱ – نسبت سفارشات غذا) استفاده می‌کنیم. در اینجا:

(۱ – ۱/۴) × (۱ – ۲/۵) = (۳/۴) × (۳/۵) = ۹/۲۰

بنابراین، ۹/۲۰ از سفارشات به سفره‌های آشپزخانه‌ی رستوران می‌رود.

سوال ۵: مسائل

یک فروشنده در بازار ۱۰ کیلوگرم سیب خریداری کرده است. او ۴ کیلوگرم سیب را به یک مشتری فروخته و ۳ کیلوگرم را به یک مشتری دیگر. فروشنده چند کیلوگرم سیب دارد؟

پاسخ: فروشنده ابتدا ۴ کیلوگرم سیب را به مشتری اول فروخته است، بنابراین ۴ کیلوگرم از موجودی او کم شده و باقی مانده ۶ کیلوگرم است. سپس او ۳ کیلوگرم دیگر را به مشتری دوم فروخته و موجودی او به ۶ – ۳ = ۳ کیلوگرم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، فروشنده ۳ کیلوگرم سیب دارد.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!