نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/17   |
بازدید
249 بازدید

درس “دین و زندگی” در پایه یازدهم انسانی به معرفی و بررسی عناصر اساسی دینی و اخلاقی می‌پردازد که بر زندگی انسان‌ها تأثیر می‌گذارند. این درس به دانش‌آموزان این فرصت را می‌دهد تا با نگاهی گلوبال به دین‌ها و اعتقادات مختلف جهانی آشنا شوند و نقش آنها در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی بین‌المللی را درک کنند.

در این درس، دانش‌آموزان با مفاهیمی مانند عقاید، اخلاقیات، ارزش‌ها، و مراسم دینی در مختلف ادیان و اندیشه‌ها آشنا می‌شوند. همچنین، آنها می‌توانند به تفکر انسانیت محور در زمینه‌هایی چون حقوق بشر، عدالت اجتماعی، و تعامل بین‌فرهنگی توجه بیشتری داشته باشند.

امتحانات درس “دین و زندگی” پایه یازدهم انسانی ممکن است از سوالات متنوعی تشکیل شود که از دانش‌آموزان خواسته می‌شود تا نظرات و تفکرات خود را با استناد به مطالب آموخته‌شده در درس ارائه دهند. این سوالات می‌توانند به دانش‌آموزان این امکان را بدهند تا تفکر نقادانه‌تری نسبت به مسائل دینی و اخلاقی ارائه دهند و تأثیر این مسائل بر زندگی روزمره خود و جامعه را مورد بررسی قرار دهند.

نمونه سوالات امتحانی درس دین و زندگی پایه یازدهم انسانی

مجموعه نمونه سوال دین وزندگی یازدهم انسانی نوبت اول

 

۱.تکمیل کنید:

– رسول خدا با انجام ———  ودر مسیر قرب الهی به مراتب کمال دست یافتند.

– وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر ——— به اخرین پیامبراست.

– تداوم دین در میان مردم سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک زندگی و——– مردم شود.

– احتیاج دائمی انسان به داشتن ———-  که بتواند پاسخگوي نیازهاي اوباشد وسعادت اورا تضکین کند سبب ارائه برنامه هاي متفاوت وگاه متضاد ازجانب بشر شده است.

۲.با توجه به آیه شریفه ” یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رساله”

الف) این ۀیه به کدام ماموریت پیامبر اشاره دارد؟

ب) چرا خداوند به پیامبر می فرماید تو را در انجام این رسالت یاری خواهم کرد؟

ج) چرا اگر پیامبر ماموریتش را در معرفی علی (ع) به عنوان جانشین انجام نمی داد رسالتش کامل نمی شد؟

۳.پیام ایات شریفه زیررابنویسید

الف) ام یقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله (…………………………………..)

ب) والسماءبنیناها باید وانالموسعون ( ……………………………………..)

ج) ترجمه وپیام ایه شریفه را بنویسد .انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا

۴.تفاوت نیازهای برتر و غریزی چیست؟

۵.نیازهای برتر را نام ببرید؟

۶.پاسخ به نیازهای برتر باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

– “يَا أَيُُّهَا الرَُّسُولُ بَل غْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ م نْ رَبُِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَُّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَُّهُ يَعْص مُكَ م ن النَُّاسِ إِنَُّ اللَُّهَ لا يَهْد ي الْقَوْمَ الْكَاف رِينَ”  آيه را ترجمه کنيد و بگوييد آيه مربوط به چيست؟

– “ان ما وَليُُّكُمْ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَُّذينَ آمَنُوا الَُّذينَ يُقيمُونَ الصلَُّوهَ وَ يُؤتُونَ ….. ” معروف به چه آيه اي است و مربوط به چيست؟

– پيام آيه “أَفَلَا يَتَدَبَُّرُونَ الْقُرْآنَ و لَوْ کَانَ منْعنْد غَيْرِ اللَُّه لَوَجَدُواف يه اخْت لَافًا کَث يرًا”  را بنويسيد؟

مجموعه نمونه دین وزندگی یازدهم انسانی نوبت دوم

 

۱.پاسخ به سوالات اساسی زندگی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

۲.اصول نظری دین اسلام که از ما خواسته شده با اندیشه و تفکر به آن دست یابیم چیست؟

۳.اگر کسی به آخرین پیامبر ایمان بیاورد در واقع —————–

۴.مفهوم آیه ” و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه” چیست؟

۵.آیۀ شریفه‌ی ” انما یرید الله لیذهب …………. اهل البیت و ………………… ” کامل کرده و پیام آن را بنویسید.

الف) پیام آیه ((لقدکتبنافی الزبوران الارض یرثهاعبادي الصالحون))را بنویسید.

ب) این عبارت ازآیه((لیتفقهوا فی الدین))اشاره به چه مسئله اي دارد نام برده وتوضیح دهید.

ج) حدیث ((حب الشیءیعمی ویصم))به فرموده حضرت علی علیه السلام اشاره به چه مسئله اي دارد؟توضیح دهید.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!