نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/18   |
بازدید
289 بازدید

درس “آمار و احتمال” در پایه یازدهم ریاضی به دانش‌آموزان امکان می‌دهد تا با اصول و مفاهیم پایه‌ای آمار و احتمال آشنا شوند و از این ابزارها برای تحلیل داده‌ها و ارائه پیش‌بینی‌ها استفاده کنند. این درس با هدف ارتقاء توانایی تفکر تحلیلی و استفاده اثربخش از آمار و احتمال در حل مسائل ریاضی و علمی طراحی شده است. در ادامه، نمونه‌ای از سوالات امتحانی این درس آورده شده است:

 

سوالات امتحانی درس آمار و احتمال پایه یازدهم ریاضی

سوالات امتحانی درس آمار و احتمال پایه یازدهم ریاضی

سوال۱- در هر یک از موارد زیر گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

الف. کدام یک از عبارات زیر یک گزاره با ارزش درست است؟

۱) آیا درس خوانده ای؟                        ۲) ابن سینا یک پزشک ایرانی است.

۳) مولانا ریاضی دان است.                  ۴) به به چه هوای خوبی.

سوال۲-  از بین سه کارت سفید و ۴ کارت سبز به تصادف ۱ کارت بدون جای گذاری بیرون می آوریم، سپس کارت دوم را خارج می کنیم، احتمال آن را بیابید که هر دو کارت هم رنگ باشند؟

سوال۳- در جعبه ای ۶ مهره ی آبی و ۴ مهره ی سفید موجود است. سه مهره به تصادف خارج می کنیم. مطلوب است احتمال آن که :

الف) حداقل ۲ مهره آبی باشند.                      ب) هیچ کدام از مهره ها آبی نباشند.

سوال۴- احتمال آن که شخص A تا ۲۰ سال دیگر، ناراحتی قلبی پیدا کند ۰/۶ و همین احتمال برای شخص B برابر ۰/۷ است. احتمال آن که حداقل یکی از آن ها تا ۲۰ سال دیگر بیماری قلبی پیدا کند. چه قدر است؟

سوال ۵- صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر را مشخص کنید:

الف) تعداد زیر مجموعه های سره یک مجموعه۴ تعداد زیر مجموعه های سره یک مجموعه۱۵است

ب)  آماره یک مشخصه عددی است که توصیف کننده جنبه ای خاص از جامعه است

ج)اگرA,B  دو پیشامد مستقل باشند متمم های آنها نیز مستقلند

سوال ۶- گزینه صحیح راا نتخاب کنید:

الف) از این روش بیشتر زمانی استفاده می شود که آمارگیر از همه پاسخ های ممکن اطلاع کافی ندارد

۱)مشاهده                  ۲)مصاحبه                     ۳)پرسش نامه        ۴)دادگان

سوال ۷- جاهای خالی را با کلمات یا عبارات مناسب  پرکنید.

 الف ) به هر عضو از فضای نمونه یک …………………گوییم.

ب)هرگاه حداقل دوپیشامد ساده ازفضای نمونه ای S احتمال نابرابر داشته باشند S را فضای نمونه ای با احتمال …….. گوییم

ج) به هریک از افراد یا اشیایی که دادههای مربوط به آنها در یک بررسی آماری گردآوری میشود،……….. گفته میشود.

د) فرایند نتیجه گیری درباره پارامترهای جامعه بر اساس نمونه، ……………….. است

سوال ۸- در پرتاب یک تاس احتمال مشاهده هر عدد متناسب با همان عدد است. اگر این تاس را به هوا پرتاب کنیم احتمال این که عدد مشاهده شده بیشتر از۴باشد را تعیین کنید

سوال ۹-با افزودن ۲عضو به اعضای مجموعه متناهی A به تعداد زیرمجموعه های آن ۴۸واحد اضافه می شود مجموعه A درابتدا چند عضو داشته است ؟

سوال ۱۰- عددی تصادف ازمجموعه {۱۰۰۰و…و۳و۲و۱} انتخاب می کنیم احتمال این که عدد مضرب ۴باشد ۷نباشد چه قدراست ؟

سوال ۱۱- اگر دو عضو به مجموعهA اضافه شود به تعداد زیر مجموعه های آن۴۸واحد اضافه میشود تعیین کنید مجموعهA دارای چند عضواست

سوال ۱۲-عددی به تصادف از۱تا۲۰۰ انتخاب میکنیم مطلوب است احتمال اینکه عدد انتخابی بر۳ بخش پذیر بوده ولی بر۴بخش پذیرنباشد

سوال ۱۳- در پرتاب یک تاس اگر احتمال مشاهده هر عدد متناسب با همان عدد باشد احتمال اینکه در پرتاب این تاس عددی کمتر از ۴بیابیدراحسابی کنید

سوال ۱۴- ۶۰درصد از کارکنان یک شرکت مرد و چهل درصد آنها زن هستند میدانیم که ۲۰درصد ازمردان و۴۵درصد از زنان تصحیلات دانشگاهی دارند اگر به تصادف ۳نفر از بین آنها انتخاب شوند با چه احتمالی۲ نفر از آنان تصحیلات دانشگاهی دارند

سوال ۱۳- اگر دو عضو از مجموعهA کم کنیم از تعداد زیر محجموعه های آن ۱۹۲ واحد کم می شود.مجموعه A  چندعضودارد؟

سوال ۱۴- در پرتاب دو تاس متمایز دو پیشامد به شرح زیر تعریف می کنیم :

A: مجموعه اعداد رو شده برابر۵باشد

B: یکی از اعداد رو شده ۵باشد

احتمال این که حداقل یکی از این دو پیشامد رخ دهد چقدر است ؟

سوال ۱۵- روشهای گرد آوری داده به صورت   ………………و  ………………و  ………………و  ………………می باشد

سوال ۱۶- اگر از مجموعهAو۳عضو کم کنیم از تعداد زیرمجموعه های آن۱۱۲ واحد کم می شودA چند عضو دارد؟

سوال ۱۷- عددی به تصادف از بین اعداد۱تا۱۰۰ انتخاب می کنیم  .احتمال های زیر را محاسبه کنید

الف) عدد انتخابی بر۲یا ۳بخش پذیر باشد

ب)عددانتخابی بر۲بخش پذیرباشد ولی بر۳بخش پذیر نباشد

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!