نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
۹۵/۰۲/۰۲   |
بازدید
184 بازدید

درس آزاد پایهی سوم-درس آزاد سوم ابتدایی بنویسیم-درس آزاد کلاس سوم ابتدایی درباره ایران-متن درس آزاد فارسی سوم ابتدایی-درس آزاد سوم ابتدایی فصل ایران من-درس سیزدهم فارسی سوم ابتدایی-درس آزاد فارسی سوم ابتدایی جدید

درس آزاد پایهی سوم

(درس بيست ويكم از كتاب فارسي پايه ي سوم دبستان)

« شعركودكان در زبان كردي»

…درهركشوري،شاعراني بزرگ پيدا مي شوندكه بانظم وآهنگ زيبا،براي كودكان، بازبان مادريشان،شعرسروده اند.

شاعران مفاهيم اخلاقي،ديني،رسومات فرهنگي،علمي وبهداشتي … با زبان خيلي ساده وبانظم وآهنگ روح بخش،به كودكان انتقال مي دهند.

درزبان كردي هم شاعران زيادي درعرصه ي زندگي براي كودكان شعرگفته ويانوشته اندودريك كتاب يابه صورت يك مجموعه درآورده اندتادراختياركودكان قرارگيردوبه طور غير مستقيم ويامستقيم به تربيت آنان پرداخته شود.

نمونه اي ازشعركودكان درموردپرورش« ميهن دوستي»به ترتيب زيرآمده است:

نيشتمانم خؤش ئه وي                   

 قه زاي له گيانم كه ؤي

هيـواي ئه وين وژينه                    

 بؤژيانـــــمان په ر ژينه

ôôôô

چــــــــــــــــــــــــه م وكانياوي خوشه                 

 به هاران له خــــــــــروشه

هه واي  شنه ي  به هــــــه شته               

  خـــــاوه ن كويستان ودشته

                                                     (فريدون ميراحمدي)

ودرموردمعرّفي قرآن، كتاب بزرگ آسماني خداوند،به صورت زير،به زينت آهنگ ونظم آراسته شده است:

قورئان فه ر مووده ي خوايه                        

  شيفاي ده رده،ده وايه

ئه بي فيربم بي خـــــــــــــــــــوينم                       

   بو دل  وه كوو  چرايه

قورئان مايــــــــــــــــه ي حه ياته                     

    ياساي ژينه،خــــه باته

چه نده خوشه خويندنــــــــــــــــي                      

  ده ليي نوقــــل ونه باته

                                          ( شفيع جهانگيري)

 

درموردمعرّفي جانوران خصوصاًمرغ سياه وگربه مي گويند:

مريشكــــــــــه ره شه !  كش كش              

    بوكلك وبال ئه كه ي فش

بوشه رئه كه ي له گه ل من            

  دايكي جووجه له ي خرپن

جوچكه كان  دينه  ژير بال                  

    له ترســــــــي پشيله و  دال

                                                                      (كاكه ي فلاح)

ويا:

 

پشيله ي جوان و چاوكال               

    پال كــه و تبوو له نيو مال

پشيله ي كراس  په شمين               

   عاجزله گه رمــاي  هاوين

     ده س و پاي  لـــــــــــي راكيشا             

  چووه  خــــــــــــه ويكي خوشا                                           

                                                      ( ئه ميردره خشان)

 

درمورد سواد آموزي و درس خواندن آمده است:

بخوينه برا،روژي خوينـــــــــــــــدنه                

    نه خويندن مايه ي دواكه وتنه

ئه زاني خوينـــــــدن بودل چرايه                

   پشت و په ناي وينه ي بـــــرايه

        هه ركه س نه خويني دلي تاريكه                 

  دايم له پاش كاري ناريكـــــــــــــــــــه

                                                      ( شفيع جهانگيري)

درجايي ديگرآمده است كه، حرف بدزدن و به ديگران توهين كردن، تاچه اندازه زشت وناپسنداست،مي گويند:

   جنيوناده م به هيچ كه س               

   جنيوپيس وناخـــــــــــــــــــــــوشه

   سووكه،پيسه لاي مـــــــــــروف             

  هه ركه س جنيوفه روشه

   خومه ده  لـــــــــــــــه كاري بد             

  بوكاري باش تيكــــــــــــــوشه

                                                 ( شفيع جهانگيري)

دروصف مقام وشان معلّم آمده است:

ماموستاخوشـــه ويستم،ماناي راستي ژيانم         

   به خويني دل ده نووسي تو ده رسي ميهرباني

له ساماني دونيا دا  ئه گه ر چي هيچت نييه  

   ره نجي توشكوداره خه مت خه مـــي ئنسانه

                                                      (دكترعمرحسامي)

ويا:

  دايه ئه چم بومه كته ب                     

    دائه نيشم به ئـــه ده ب

گوي ئه گرم له ماموستا                    

     ده بمه دوكتورياوه ستا

      ماموستاله جيي باوكـــه                     

    ميهربان ودل پاكـــــــــــــه

                                                      ( شفيع جهانگيري)

بيشترشاعران مشهورو بزرگ كرد،بازبان بزرگ سالان شعرگفته اند.زيرا شدّت درد اجتماعي مردم درحدّي بوده كه زندگي را برهمه تلخ كرده بود.

بايستي بزرگان معني ومفهوم شعررادرك مي كردندوبازبان ساده به خردسالان انتقال مي دادند.كودكان هم شعرهاي خوش آهنگ آن شاعران بزرگ را حفظ مي كردندوباآوازوسرود به طورفردي ويا دسته جمعي  مي خواندند.

امّاافرادي كه طبع شعري دارندوبه علم تعليم وتربيت كودكان آگاهي دارندونيازهاي آنان راخوب مي شناسندبه گفتن وسرودن شعربراي اين دسته ازافرادجامعه دست زده اندكه نمونه هاي آن به مانند:((مشت نمونه ي خروار…)) درمتن حاضر به آن اشاره شده است.


facebook googleplus twitter linkedin
دانلود فایل با لینک غیر مستقیم
مطالب مرتبط


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!


در جریان همه آموزش ها قرار بگیرید
با عضویت در خبرنامه جدیدترین مطالب آموزشی را در ایمیل خود داشته باشید.